A fogadó szervezetnek van-e joga az önkéntes személyi igazolványát megnézni és ellenőrizni

 

Kérdés:

A fogadó szervezetnek van-e joga az önkéntes személyi igazolványát megnézni és ellenőrizni?

Válasz:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény szerint a fogadó szervezet az általa foglalkoztatott önkéntesekről köteles nyilvántartást vezetni, amelynek többek között tartalmaznia kell az önkéntes születési helyét, anyja nevét.

Annak érdekében, hogy ez a nyilvántartás valós adatokat tartalmazzon, szükséges az önkéntes valamilyen azonosításra alkalmas iratát megnézni. Ennek értelmében van joguk az önkéntes személyi igazolványát megnézni. 

 

14. § (1) A fogadó szervezet - az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében - az általa foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

 

a) az önkéntes nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét (a továbbiakban: személyazonosító adat), valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát,

b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét,

c) korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén a törvényes képviselő személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

d) a 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakat,

e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját,

f) határozott időre kötött önkéntes szerződés esetén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya megszűnik,

g) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított idővel kapcsolatos adatokat,

h) az önkéntesnek a 2. § (3) bekezdése szerint nyújtott juttatásokat.

 

(2) A fogadó szervezet a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig köteles megőrizni. A fogadó szervezet megszűnése, illetve halála esetén a nyilvántartást a jogutódja, örököse, jogutód nélküli megszűnése esetén az iratok megőrzésére jogszabály vagy határozat alapján kötelezett őrzi.

 

(3) A fogadó szervezet az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közölhet. Az önkéntesre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatóak.